SiC Schottky Diodes>
Type Download I(AV)

VRRM


(I=IRM)

IFSM VFM IRM Trr Case Style
VFM I(AV) TA=25℃
A V A V A μA ns
SCS210AGHR-E SCS210AGHR-E 78 10 650 1.55 10 200 600 TO-220
SCS210AG SCS210AG 78^6 10 650 1.55 10 200 600 TO-220
SCS210AJ SCS210AJ 71^2 10 650 1.5 10 50 650 TO-220
SCS210AM SCS210AM 34^6 10 650 1.55 10 200 600 TO-220
SCS210KG SCS210KG 150^6 10 1200 1.60 10 200 1200 TO-220
SCS306AHG SCS306AHG 46^2 6 650 1.5 6 30 650 TO-220
SCS306AM SCS306AM 30^2 6 650 1.5 6 30 650 TO-220
SCS210KE-2-E SCS210KE-2-E 80/170^6 5/10 1200 1.6 5 100 1200 TO-247
SCS210KE2HR-E SCS210KE2HR-E 80/170^6 5/10 1200 1.60 5 100 1200 TO-247

SiC Schottky Diodes